MakalelerPusula

Devrim, büyük bir aşk ve vazgeçilmez bir tutkudur!

İdeolojik savaş kazanılmadan pratik savaşın kazanılması mümkün değildir. İdeolojinin yön vermediği militan ve bu militanın yürüttüğü pratik plansız, hedefsiz ve amaçsızdır. İdeolojik sağlamlık bazı konular hakkında fikir sahibi olmak, bazı şeyler bilmek değildir. İdeolojik sağlamlık devrimci yaşam kararıdır. Netlik ve kararlılıktır.

İdeolojik mücadele, en zorlu mücadeledir. Bireyin kendi kendisine karşı bitmeyen savaşımıdır, kendisini yeniden yaratma, örgütleme, mücadeleyi yürütme savaşıdır. Burjuva–feodal sistemin yarattığı, eğitip, şekillendirdiği ya da küçük burjuva ideolojisinin yön verdiği bir tarzda devrimci mücadele yürütülemez. Birey merkezli bir yaşam, duruş ve yürüyüşte küçük burjuva ideolojisi vardır. Devrimin proleter sınıf temelli özgürlük ve kurtuluş ideolojisi yaşamı ve yürüyüşü yoktur. Devrimci saflarda bireysellik, özerklik, kendini yaşama ve yaşatma tarzı var olamaz. Olursa orada örgüt olmaz. Orada kolektifin ideolojisi, hedef ve amaçları, değer ve ölçüleri olmaz. Devrimci ideolojinin var olmadığı bir yerde devrimci yürüyüş amaç ve hedefinden sapmış demektir. Örgütün asla vazgeçilemeyeceği temelde devrimci değerleri vardır. Parti ideolojik birliğin esas alındığı kolektif iradedir. Bu iradede proletaryanın, emekçilerin tüm ezilenlerin özgürlük ve kurtuluş çıkarları, talep ve istemleri vardır. Bunlardan vazgeçmek, ödün vermek demek devrim zemininden kopmak, özgürlük gerçekliğinden uzaklaşmak demektir.

Kolektifin ideolojik doğrularını bütünüyle kuşanan kendisini buna adayanlar örgütsel-askeri pratiklerinde önemli başarılar elde eder. Örgütsel ve pratik alanda başarı ve gelişme yaşanmıyorsa orada bütünün ideolojisinden yoksunluk var demektir. Proleter devrimcilerin tüm pratik ve davranışlarında esas alacağı temel dayanak proleter ideolojidir. Netliğin, kararlılığın, iradenin sağlanmasına kadar proleter ideolojiyle bütünleşme çaba ve çalışmasından vazgeçilmemelidir. İdeolojik netliğin olduğu yerde devrimci irade ve kararlılık, güçlü devrimci pratik ortaya konur.

İdeolojik netlik demek, diyalektik materyalizme hâkim olmak demektir. Onun bilimsel yol göstericiliği ve yönlendirmesi ışığında bilinç ve kararlılıkla örgütlü bir şekilde yürümek demektir. Doğanın, toplumun, mücadelenin temel yasalarını kavramak demektir. Toplumu, kendini değiştirme mücadelesini vermektir. İnanç ise devrimci doğrulara inanmak ve bu doğruların gereklerini yapmak yerine getirmektir.

Kendi geriliğine, yetmezlik ve eksikliğine karşı sürekli, bilinçli ve örgütlü mücadele veremeyen dışındaki düşmana karşı mücadele veremez. Devrimci mücadeleyi uzun süreli yürütemez. Uzun soluklu mücadele için coşku heyecan ne kadar önemliyse bundan daha fazla olarak proleter ideoloji gereklidir. İdeolojide yaşanacak zayıflık ve yetersizlik mücadeleyi uzun süreli yürütmenin önünde engel teşkil eder.

Kolektif kadrolardan, militanlardan, faaliyetçilerden oluşur. Devrim davası proleter ideolojiyle temsil edildiği gibi güçlü nitelikli kadro ve militanlarla temsil edilir. Kadro ve militanlar proleter ideoloji ve parti programını en iyi şekilde özümseyen pratiğe uygulamak için pratiklerini başarı düzeyine yükseltmek için yoğun emek ve devrimci irade ortaya koyandır. Pratik ve örgütsel başarı ve başarısızlığın kaynağı kadro ve militanlaradır. Başarıyı artırmanın yegane koşulu proleter ideolojiye sahip ve hakim olma, onu uygulama gücü kazanmadır. Kısaca ideolojiyle birlikte soluk alma ve onunla bütünleşip yürümektir. İdeolojik eksiklik ve yetersizliğinin yaşandığı yerde çaba ve çalışmaların merkezine ideolojiye sahip olma onu özüne uygun tarzda uygulama amacı ve çalışmaları ortaya konmalıdır. İdeolojiye yani sağlam devrimci bilgilere sahip olundukça tutku ve aşkla sınırsız bir inançla mücadele örgütlenir.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu